سندرم مرگ ناگهانی شیرخواران و تغذیه با شیر مادر

سندرم مرگ ناگهانی شیرخواران (SIDS) علت عمده مرگ کودکان ۱ تا ۱۲ ماهه است. شواهد نشان می‌دهد تغذیه با شیر مادر خطر SIDS را کاهش می‌دهد.
اخیراً محققان به منظور بررسی بیشتر ارتباط تغذیه با شیر مادر…