کالری ورزش ها و فعالیت ها

کالری ورزش ها و فعالیت های مختلف

بر اساس وزن خود و مدت فعالیت کالری آن را محاسبه کنید