کوآنزیم Q10بیماری نارسایی قلبیکسر تخلیه پمپاژ قلب

کو آنزیم Q10 و بهبود عملکرد قلب

کوآنزیم کیوتن(Q10) یکی از اجزای اصلی زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری سلول ها می باشد و در فرآیند تولید انرژی در بدن نقش کلیدی دارد …