مکمل یاری آهن

  1. خانه
  2. مکمل یاری آهن

دریافت بیش از حد آهن به بسیاری از زنان باردار کمک نمی کند

آهن، یک ریز مغذی است که در سلولهای قرمز خون وجود دارد و مسوولیت انتقال اکسیژن را درسرتاسر سلولهای بدن به عهده دارد، و کمبود آن میتواند منجر به کم خونی شود.کم خونی ناشی از در کشورهای غربی، نادراست ولی در کشورهای در حال توسعه بویژه در خانمها بیشتر می باشد..