افزایش تعداد گام‌های روزانه و پیشگیری از چاقی

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که چگونه افزایش تعداد گام‌های روزانه با تغییر نمایه توده بدنی (BMI) مرتبط است. در این مطالعه و در طول ۴ سال پیگیری BMI زنان و مردان شرکت‌کننده افزایش یافت. در حدود نیمی…