سولفورافان

  1. خانه
  2. سولفورافان

جلوگیری از آرتروز با مصرف بروکلی

تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده اند که در بروکلی ترکیبی به نام سولفورافان وجود دارد که منجر به مهار تخریب مفصل در بیماری استئوآرتریت ( فرم معمول آرتریت ) می شود. مطالعات گذشته نشان داده اند که بروکلی با کاهش ریسک سرطان در ارتباط است ولیکن به تازگی برخی مطالعات اثر بروکلی بر سلامت مفاصل را نیز مطرح می کنند.