فعالیت بدنی، حتی برای شما که خیلی چاقید

هنگامی که سخن از افزایش فعالیت بدنی می‌شود، افراد خیلی چاق به فکر فرو می‌روند که چه فایده‌ای دارد و چرا باید خود را به زحمت بیندازند؟ آنها که وزنشان تا وزن ایده‌آل خیلی فاصله دارد و معلوم نیست که با ورزش به وزن مطلوب خود برسند، اما این زحمت بی‌ارزش نیست و واقعیت چیز دیگری است.