جلوگیری از آرتروز با مصرف بروکلی

تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده اند که در بروکلی ترکیبی به نام سولفورافان وجود دارد که منجر به مهار تخریب مفصل در بیماری استئوآرتریت ( فرم معمول آرتریت ) می شود. مطالعات گذشته نشان داده اند که بروکلی با کاهش ریسک سرطان در ارتباط است ولیکن به تازگی برخی مطالعات اثر بروکلی بر سلامت مفاصل را نیز مطرح می کنند.