در آزمایش خون جهت بررسی میزان کلسترول موارد زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

  • کلسترول تام
  • کلسترول   LDL
  • کلسترولHDL 
  • تری گلیسرید – نوعی چربی موجود در خون
به منظور اندازه گیری دقیق از نوشیدن و خوردن (به جز آب) به مدت ۹ تا ۱۲ ساعت قبل از گرفتن نمونه خون اجتناب کنید.