سندرم مرگ ناگهانی شیرخواران و تغذیه با شیر مادر

  1. خانه
  2. SIDS
  3. سندرم مرگ ناگهانی شیرخواران و تغذیه با شیر مادر

سندرم مرگ ناگهانی شیرخواران (SIDS) علت عمده مرگ کودکان ۱ تا ۱۲ ماهه است. شواهد نشان می‌دهد تغذیه با شیر مادر خطر SIDS را کاهش می‌دهد.
اخیراً محققان به منظور بررسی بیشتر ارتباط تغذیه با شیر مادر با SIDS اطلاعات ۲۲۵۹ کودک که به این علت فوت کرده‌اند و ۶۸۹۴ کودک زنده را بررسی نمودند.
نتایج نشان داد که تغذیه با شیر مادر حداقل به مدت ۲ ماه خطر SIDS را تا یک دوم کاهش می‌دهد. همچنین لازم نیست که تغذیه با شیر مادر انحصاری باشد تا این اثر را ایجاد نماید.
به گفته محققان احتمالاً اثر تغذیه با شیر مادر بر سیستم ایمنی شیرخوار و الگوی خواب می‌تواند در ایجاد این اثر حفاظتی نقش داشته باشد.
تیم تحقیقاتی معتقدند که باید در سراسر جهان تلاش‌هایی به منظور افزایش میزان تغذیه با شیر مادر انجام شود. یکی از اهداف تغذیه‌ای سازمان جهانی بهداشت (WHO) این است که تا سال ۲۰۲۵ حداقل ۵۰ درصد کودکان در سراسر جهان برای ۶ ماه اول زندگی به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه شوند.
آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از کودکان در ابتدای تولد با شیر مادر تغذیه می‌شوند، اما تعداد کمی از آن‌ها در ماه‌های بعدی زندگی همچنان از شیر مادر استفاده می‌کنند.
نکته عملی: تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از سندرم مرگ ناگهانی شیرخواران نقش دارد.
منبع:

John M.D. Thompson et al. Pediatrics 2017; Volume 140

Loading