کاهش خطر سرطان روده بزرگ با پروبیوتیک‌ها

کاهش خطر سرطان روده بزرگ با پروبیوتیک‌ها

به گفته انجمن سرطان آمریکا سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ و رکتوم) سومین سرطان شایع در این کشور است. به طوریکه در سال ۲۰۱۷ حدود ۵۰۲۶۰ مورد مرگ ناشی از سرطان کولورکتال ثبت شده است.
مطالعات موجود نشان می‌دهد که برخی عوامل مانند بیماری التهابی روده، عوامل ژنتیکی، سیگار، عدم فعالیت بدنی و بالا بودن نمایه توده بدنی (BMI) خطر ابتلا به این سرطان را افزایش می‌دهد. بر اساس تحقیقات اخیر، میکروبیوم روده (باکتری‌های روده) در بروز سرطان کولورکتال نقش دارند. به نظر می‌رسد که استفاده از پروبیوتیک‌ها با تاثیر بر میکروبیوم از تشکیل تومور پیشگیری می‌کند.
در پژوهشی اثرات (Lactobacillus reuteri (L. reuteri که پروبیوتیک طبیعی موجود در روده پستانداران است، بررسی شد. این پروبیوتیک التهاب را در روده کاهش می‌دهد و بر اساس نتایج این مطالعه L. reuteri در پیشگیری و درمان سرطان کولورکتال مرتبط با بیماری التهابی روده نقش دارد.
بررسی‌های انجام شده بر روی ۲۱۱۳ نفر نشان می‌دهد که در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال که سطوح آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز (HDC) بالاتر است، میزان بقا بیشتر می‌باشد. فقدان آنزیم HDC خطر بروز سرطان کولورکتال که مرتبط با التهاب روده است را افزایش می‌دهد.
HDC به وسیله پروبیوتیک L. reuteri تولید شده و به تبدیل ال– هیستیدین به هیستامین کمک می‌کند. هیستامین در تنظیم پاسخ ایمنی نقش دارد. همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که هیستامین در پیشگیری از التهاب مزمن روده و شکل گیری تومور موثر است. با توجه به این موضوع محققان امیدوارند پروبیوتیک‌هایی که ال– هیستیدین را به هیستامین تبدیل می‌کنند به زودی در درمان سرطان کولورکتال استفاده شوند.
منبع:

Gao C et al. The American Journal of Pathology 2017; Volume 187: Page 2323-2336.

Loading