مطالعات فواید جدیدی را برای نوشیدن قهوه نشان داده‌اند.

مطالعات فواید جدیدی را برای نوشیدن قهوه نشان داده‌اند.

نوشیدن قهوه سبب افزایش هوشیاری و تمرکز می‌شود. بنابراین بسیاری از افراد به منظور افزایش انرژی و بهره‌وری خود از آن استفاده می‌کنند. اخیراً نتایج مطالعه‌ای نشان داده که این نوشیدنی به تعامل سازنده در فعالیت‌های گروهی کمک می‌کند. در این مطالعه مشاهده شد کسانی که قبل از مشارکت در یک کار گروهی یک فنجان قهوه می‌نوشند به طور سازنده‌تری با افراد دیگر وارد همکاری می‌شوند.
ابتدا محققان از ۷۲ نفر برای شرکت در مطالعه دعوت کردند. شرکت کنندگان به گروه‌های ۵ نفره تقسیم شدند. به نیمی از افراد قبل و به نیم دیگر بعد از مطالعه یک فنجان قهوه (۳۶۰ میلی‌لیتر حاوی حدود ۲۷۰ میلی‌گرم کافئین) داده شد. سپس به تمام گروه‌ها موضوعاتی برای بحث کردن اختصاص داده شد تا به مدت ۱۵ دقیقه در آن شرکت کنند. در انتهای مطالعه از افراد خواسته شد تا عملکرد خود و سایر اعضای گروه را ارزیابی کنند. نتایج نشان داد کسانی که قبل از بحث گروهی قهوه نوشیده بودند در مقایسه با گروه دیگر عملکرد خود و سایر اعضای گروه را مثبت‌تر ارزیابی می‌کردند.
در مرحله دوم مطالعه که بر روی ۶۱ نفر انجام شد به گروهی از شرکت کنندگان قهوه حاوی کافئین (۳۶۰ میلی‌لیتر حاوی حدود ۲۷۰ میلی‌گرم کافئین) و به گروه دیگر قهوه بدون کافئین (۳۶۰ میلی‌لیتر حاوی ۳ تا ۵ میلی‌گرم کافئین) داده شد. افراد به گروه‌های کوچک تقسیم شده و در بحث گروهی شرکت کردند. نتایج نشان داد کسانی که نوشیدنی حاوی کافئین استفاده کرده بودند عملکرد خود و دیگران را مثبت‌تر ارزیابی می‌کردند. همچنین این افراد هوشیارتر بوده و احساس می‌کردند پرانرژی‌تر هستند. افرادی که قهوه حاوی کافئین نوشیده بودند بیشتر به صحبت کردن تمایل داشتند. اما بیشتر از سایرین بر روی موضوع اختصاص یافته برای گفتگو تمرکز می‌کردند.
با توجه به نتایج مطالعه فوق محققان معتقدند که هوشیاری مرتبط با دریافت کافئین سبب می‌شود افراد احساس مثبت‌‌تری نسبت به خود و دیگران داشته باشند. در مطالعات آتی اثر سایر فعالیت‌های محرک، مانند ورزش، در این زمینه بررسی خواهد شد.
منبع:

Vasu Unnava et al. Journal of Psychopharmacology 2018.

Loading