خواب بیش از حد و افزایش خطر بروز سکته مغزی در مردان

خواب بیش از حد و افزایش خطر بروز سکته مغزی در مردان

محققان می‌گویند که خواب کم و یا بیش از حد، هر دو، می‌توانند در بروز سکته مغزی نقش داشته باشند. خواب کم بدین معنا است که مدت زمان استراحت فرد ۶ ساعت یا کمتر باشد. خواب بیش از حد نیز به معنای استراحت به میزان حداقل ۹ ساعت در شب است.
در این مطالعه که نتایج آن در مجله Neurology منتشر شده است حدود ۱۷ هزار فرد سفید پوست و سیاه پوست شرکت کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان ۶۴ سال بود و هیچ کدام در گذشته سابقه سکته مغزی نداشتند.
یافته‌های حاصل از مطالعه مذکور نشان داد در مردان سیاه پوست که کمتر از ۶ ساعت در شب می‌خوابیدند احتمال بروز سکته مغزی کمتر بود. اما در مردان سفید پوستی که ۹ ساعت یا بیشتر در طی شب استراحت می‌کردند احتمال بروز سکته مغزی ۷۰ درصد بیشتر بود. در میان زنان سیاه پوست و سفید پوست میزان خواب بر خطر بروز سکته مغزی تاثیری نداشت.
به اعتقاد محققان باید مطالعات بیشتری انجام شود تا مکانیسم این ارتباط شناسایی شود. با این حال، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد افراد میانسال و سالخورده که به مدت طولانی می‌خوابند باید از نظر خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی – عروقی و سکته مغزی بررسی و کنترل شوند.
منبع:

Megan E. Petrov et al. Neurology 2018.

Loading