حوله آشپزخانه می‌تواند سبب بروز مسمومیت غذایی شود!

حوله آشپزخانه می‌تواند سبب بروز مسمومیت غذایی شود!

اخیراً محققان نشان دادند که عواملی مانند تعداد افراد خانواده، نوع رژیم غذایی و استفاده‌های مختلف از حوله سبب رشد پاتوژن‌ها (عوامل بیماری‌زا) بر روی حوله آشپزخانه شده و در نتیجه به طور بالقوه می‌توانند در بروز مسمومیت غذایی نقش داشته باشند. نتایج این مطالعه نشان داد که ترکیب اعضای خانواده و عملکرد بهداشتی آن‌ها در آشپزخانه بر روی بار میکروبی حوله‌های آشپزخانه اثر دارد. همچنین مشخص شد که رژیم غذایی، نوع استفاده و مرطوب بودن حوله آشپزخانه در تحریک رشد پاتوژن‌های مسئول بروز مسمومیت غذایی بسیار مهم هستند.
در مطالعه حاضر بعد از یک ماه استفاده ۱۰۰ حوله آشپزخانه برای بررسی انتخاب شدند. در ۴۹ درصد حوله‌های مورد بررسی رشد باکتری‌ها مشاهده شد. تعداد این باکتری‌ها در صورت افزایش تعداد اعضای خانواده و حضور کودکان در خانه افزایش می‌یافت. حوله‌هایی که به صورت چند منظوره استفاده می‌شدند (خشک کردن لوازم آشپزخانه، خشک کردن دست‌‌ها، انتقال وسایل گرم و نظافت سطوح) نسبت به حوله‌هایی که فقط برای انجام یک نوع کار استفاده می‌شدند دارای تعداد بیشتری باکتری بودند. از میان ۴۹ حوله‌ای که حاوی باکتری بودند ۳۶/۷ درصد کلیفرم، ۳۶/۷ درصد انتروکوکوس spp و ۱۴/۳ درصد S. اورئوس داشتند.
میزان S. اورئوس در خانواده‌هایی که وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین داشتند و خانواده‌هایی که فرزند داشتند بیشتر بود. احتمال وجود کلیفرم (اشرشیاکلی) در حوله‌های مرطوب نسبت به حوله‌های خشک، در حوله‌های چند منظوره نسبت به حوله‌هایی که تنها به منظور انجام یک کار استفاده می‌شدند و همچنین در خانواده‌های غیرگیاهخوار بیشتر بود. میزان کلیفرم و S. اورئوس در خانواده‌های غیرگیاهخوار بیشتر بود.
نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان می‌دهد که استفاده از حوله‌های مرطوب و یا استفاده چند منظوره از حوله‌ها باید متوقف شود. همچنین خانواده‌های بزرگ که در آن‌ها کودک و یا سالمند زندگی می‌کنند باید به طور ویژه نسبت به رعایت بهداشت در آشپزخانه تشویق شوند.
منبع:

Presented at ASM Microbe, the annual meeting of the American Society for Microbiology, in Atlanta, Georgia, 2018.

Loading