تاثیر فعالیت بدنی بر تمایلات غذایی

تاثیر فعالیت بدنی بر تمایلات غذایی

ورزش منظم و رژیم غذایی سالم به حفظ سلامتی کمک می‌کند. مطالعات گذشته نشان داده‌اند که فعالیت بدنی افراد را به انتخاب‌های غذایی سالم‌تر تشویق می‌کند. با این حال، در اغلب این مطالعات زنان مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد فعالیت بدنی تمایلات غذایی مردان را تغییر می‌دهد. اما تمایلات غذایی زنان بر اثر فعالیت بدنی تغییر نمی‌کند. در این مطالعه موش‌های نر و ماده به ۲ گروه تقسیم شدند. یک گروه از موش‌ها فعالیت بدنی داشتند (گروه ورزش) و گروه دیگر بی‌تحرک بودند.
برای هفته اول هر دو گروه از رژیم غذایی استاندارد استفاده کردند. در هفته دوم رژیم غذایی استاندارد با یکی از ۳ نوع رژیم غذایی دیگر که حاوی مقادیر یکسان پروتئین بودند، جایگزین شد. این ۳ نوع رژیم غذایی عبارت بودند از: رژیم غذایی پرچرب، رژیم غذایی سرشار از سوکروز و رژیم غذایی سرشار از نشاسته ذرت. دو گروه مورد آزمایش به مدت ۴ هفته به این ۳ نوع رژیم غذایی دسترسی داشتند.
محققان مشاهده کردند موش‌های نر و ماده در گروهی که فعالیت بدنی نداشتند به مصرف رژیم غذایی پرچرب نسبت به ۲ نوع رژیم غذایی دیگر تمایل بیشتری داشتند. در گروهی که فعالیت بدنی داشتند در موش‌های نر تمایلات غذایی تغییر کرده بود، اما این تغییر در موش‌های ماده مشاهده نشد. موش‌های ماده رژیم غذایی پرچرب را ترجیح می‌دادند اما موش‌های نر دریافت رژیم غذایی پرچرب را کاهش داده و دریافت ۲ نوع رژیم غذایی دیگر را افزایش داده بودند.
بررسی نمونه مدفوع موش‌های نر و ماده در گروه فعالیت بدنی نشان‌دهنده تفاوت در میکروبیوم روده (باکتری‌های روده) بین دو جنس بود. احتمالاً این تفاوت در نوع پاسخ نسبت به ورزش نقش دارد.
به گفته محققان به نظر می‌رسد که در مردان فعالیت بدنی گرسنگی را برطرف می‌کند اما در زنان این اتفاق رخ نمی‌دهد. یافته‌های فوق اهمیت انجام مطالعات بیشتر به منظور بررسی پاسخ مردان و زنان نسبت به فعالیت بدنی را نشان می‌دهد.
منبع:

Lee JR et al. Behavioural Brain Research 2017; Volume 334: Page 16-25.

Loading