تاثیر دریافت مکمل روغن ماهی در دوران بارداری بر کودکان

تاثیر دریافت مکمل روغن ماهی در دوران بارداری بر کودکان

مطالعات انجام شده بر روی حیوانات نشان می‌دهد که مصرف روغن ماهی در دوران بارداری بر روی تکامل سلول‌های چربی موثر است. در انسان نیز مشخص شده که دریافت بالای روغن ماهی توسط زنان باردار با افزایش وزن هنگام تولد همراه است. با این حال، اثر دریافت این مکمل بر کودک در سال‌های بعدی زندگی مشخص نیست. به همین علت گروهی از محققان در دانمارک و انگلستان درصدد برآمدند اثر دریافت مکمل روغن ماهی در دوران بارداری را بر رشد و ترکیب بدن کودکان در سال‌های بعدی زندگی مشخص نمایند.
در این مطالعه بیش از ۷۰۰ زن شرکت کردند. از هفته ۲۴ بارداری تا یک هفته پس از زایمان گروهی از زنان روزانه روغن ماهی (اسید چرب بلند زنجیره و غیراشباع با چند پیوند دوگانه) دریافت کردند. در حالیکه به گروه کنترل روغن زیتون داده شد. قد، وزن و دور کمر کودکان از بدو تولد تا ۶ سالگی ۱۱ مرتبه اندازه‌گیری شد. ترکیب بدن نیز در ۳/۵ و ۶ سالگی مشخص گردید.
نتایج این پژوهش نشان داد که دریافت مکمل روغن ماهی در دوران بارداری با افزایش توده بدون چربی و توده استخوانی در کودکان ۶ ساله مرتبط است. این نتایج نشان می‌دهد که مکمل روغن ماهی رشد را تحریک می‌کند.
منبع:

Rebecca Kofod Vinding et al. BMJ 2018.

Loading