باکتری‌های روده در روند درمان فشارخون بالا موثرند.

باکتری‌های روده در روند درمان فشارخون بالا موثرند.

بیماری قلبی- عروقی (CVD) علت تقریباً نیمی از تمام مرگ‌ها در سراسر جهان است. فشارخون بالا در بروز بیماری قلبی – عروقی موثر می‌باشد. مشخص شده است که رژیم غذایی سالم در کاهش فشارخون بالا نقش دارد. با این حال، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که باکتری‌های روده افراد میزان اثربخشی رژیم غذایی را در کاهش فشارخون تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در مطالعه‌ای که اخیراً منتشر شده اثربخشی ۳ نوع رژیم غذایی سالم بر افرادی که به افزایش متوسط فشارخون مبتلا بودند، بررسی شد. بدین صورت که پاسخ افراد نسبت به رژیم غذایی سرشار از کربوهیدرات، یا سرشار از پروتئین و یا سرشار از اسید چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه (MUFA) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها نشان داد که هر ۳ نوع رژیم غذایی سالم در کاهش فشارخون موثر هستند، اما در تعداد بسیار کمی از افراد میزان این اثر کمتر است. به گفته محققان علت این امر تفاوت باکتری‌های روده در افراد مختلف است. این تفاوت با شناسایی متابولیت‌‌های باکتری در ادرار مشخص می‌شود.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که باید با انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه شرایطی فراهم شود تا در هنگام برنامه‌ریزی برای درمان فشارخون بالا زمینه متابولیکی و میکروبیولوژیکی افراد در نظر گرفته شود.
منبع:

Ruey Leng Loo et al. The American Journal of Clinical Nutrition 2018.

Loading