باشگاه افراد موفق رژیم درمانی نوین

باشگاه افراد موفق رژیم درمانی نوین

موفق بودن لزوما به میزان کاهش وزن شما بستگی ندارد.
این کیفیت زندگی شماست که باید تغییر کند!
کیفیت یعنی حذف بیماری‌های متابولیسم شما،
یعنی طبیعی بودن فشار خون شما،
یعنی نداشتن کبد چرب….
داستان اعضای باشگاه افراد موفق ما را از زبان خودشان بشنوید