ارتباط افسردگی و مشکلات خلقی با حذف وعده‌های غذایی

ارتباط افسردگی و مشکلات خلقی با حذف وعده‌های غذایی

هنگامی که افراد در مورد مشکلات خلقی و استرس صحبت می‌کنند تنها عوامل روانی را در نظر می‌گیرند. اما بر اساس شواهد موجود به نظر می‌رسد که رفتارهای غلط تغذیه‌ای نیز می‌تواند در این امر دخیل باشد. نتایج پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که افت ناگهانی گلوکز (قند خون) که در هنگام گرسنگی رخ می‌دهد می‌تواند بر روی خلق و خوی ما تاثیر داشته باشد. بر اساس این نتایج تغییر در میزان گلوکز اثرات طولانی مدتی بر خلق و خو دارد.
در این مطالعه که بر روی موش انجام شد بررسی نمونه خون حیوانات مورد مطالعه نشان داد پس از هیپوگلایسمی (افت قند خون) میزان کورتیکوسترون افزایش می‌یابد. این امر نشان دهنده افزایش استرس است. از سوی دیگر، بر اساس شواهد به دست آمده از این مطالعه بین هیپوگلایسمی و بروز افسردگی ارتباط وجود دارد.
در انسان‌ها عوامل مختلفی می‌توانند در بروز افسردگی و اضطراب نقش داشته باشند. دانستن این موضوع که یکی از این عوامل تغذیه است، می‌تواند به درمان این افراد کمک کند. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حذف وعده‌های غذایی نه تنها سبب احساس گرسنگی می‌شود، بلکه می‌تواند خلق و خو را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اختلال در خلق و خو و تغذیه نامناسب مانند یک چرخه معیوب عمل می‌کنند. تغذیه نامناسب سبب می‌شود خلق و خو مختل شود. از سوی دیگر اختلال در خلق و خو می‌تواند در برخی افراد منجر به کاهش اشتها، حذف وعده‌های غذایی و افت قند خون گردد.
منبع:

homas Horman et al. Psychopharmacology 2018.

Loading