گلوکز کبدی

خواب ناکافی مانعی برای کاهش چربی بدن

اگر هدف شما کاهش وزن باشد، باید بدانیدکه خواب ناکافی مانعی در رسیدن به این هدف می باشد . کم خوابی، رفتاری که در جوامع مدرن امروزی بسیار رایج است، اما این رفتار با تلاش در از دست دادن چربی بدن بوسیله ی رژیم غذایی تداخل دارد .