کودکان استخوان

  1. خانه
  2. کودکان استخوان

کاهش استحکام استخوانی در کودکان چاق و پره دیابت

دیابت یکی از بیماریهایی است که می تواند کودکان جامعه را درگیر نماید. دیابت در دو صورت؛ دیابت نوع ۱ و دیابت نوع ۲ می باشد. علت ایجاد دیابت نوع۱ را بیشتر به استعداد ژنتیکی بیمار مرتبط می دانند، و در مقابل آن عوامل محیطی در افزایش شانس ابتلا به دیابت نوع ۲ نقش قابل توجهی را ایفا می نماید.