کلسیم خوراکی

مکملهای حاوی کلسیم و سنگ کلیه

در طی دو دهه اخیر شیوع ابتلا به سنگ کلیه در جوامع پیشرفته افزایش قابل توجهی یافته است. این مسئله محققان را بر این داشته است تا مطالعات گسترده ای را برای کشف علت این مسئله آغاز کنند. به نظر می رسد علت اصلی شیوع این بیماری افزایش بی رویه مصرف مکمل کلسیم ،برای جلوگیری از استئوپرز بوده است.