کاهش شنوایی

چاقی با کاهش شنوایی مرتبط است

کاهش شنوایی شرایطی است که اغلب به عنوان یک عارضه جانبی و غیر قابل اجتناب ناشی از پیری شناخته می شود. به گفته سازمان جهانی ….