سرکوب بیماری های ایمنی با مصرف چای سبز

انواع زیادی از سلول های ایمنی در بدن وجود دارند که نقش های متفاوتی در سیستم ایمنی دارند و قادر هستند که سلول های مهاجم را بدون آسیب رساندن به سلول های نرمال از بین ببرند. در بیماری های اتو ایمون یا خود ایمنی از گروه ساده آنها گرفته مثل آلرژی ها تا دیابت نوجوانی این پروسه از بین می رود وسلول های ایمنی به اشتباه بر ضد سلول های خود بدن می جنگند وآن ها را از بین می برند.