نوشیدنی های رژیمی آب افزایش اشتها کالری دریافتی و چاقی

  1. خانه
  2. نوشیدنی های رژیمی آب افزایش اشتها کالری دریافتی و چاقی

نوشیدنی های رژیمی و اثر بر اشتها

با تولید قندهای رژیمی که گفته می شود دارای انرژی بسیار کمی هستند این امید وجود داشت که افردی که ذائقه شیرینی دوستی را دارند بتوانند هم از خوردن شیرینی …