نمک پتاسیم

کاهش فشار خون: رژیم غذایی و مصرف نمک پتاسیم (نمک “خوب”)

افزایش فشار خون با افزایش خطر بیماری قلبی همراه است . در کشورهای غربی تنها ۲۰ تا ۳۰ % از جمعیت کشور فشار خون مطلوب ( فشار سیستولیک کمتر از mmHg120 و فشار دیاستولیک کمتر از mmHg80) را دارند، چراکه مصرف نمک آنها به ۹تا۱۲ گرم در روز می رسد. درحالیکه مقدار توصیه شده نمک از جانب WHO، ۵گرم در روز می باشد .