متابولیکی

خصوصیات متابولیکی افراد لاغر ناسالم

در مقایسه با کسانی که وزن طبیعی دارند و از نظر متابولیکی سالم هستند، کسانی که وزن طبیعی دارند اما از لحاظ متابولیکی ناسالم می باشند، بیشتر در معرض خطر مرگ …