قدرت خود داری

  1. خانه
  2. قدرت خود داری

فکر سالم، غذای سالم

بسیاری از افراد چاق همواره از فقدان قدرت خودداری و کنترل خویش در برابر وسوسه های غذایی گله مند هستند و آنرا بسیار دشوار و گاهی غیر ارادی می دانند