صرع حملات تشنج رژیم کم کربوهیدرات

تاثیر رژیم کم کربوهیدرات بر صرع

مطالعات نشان می دهد، در کودکان و بزرگسالانی که حداقل به مدت یک ماه موفق به پیگیری رژیم تعدیل شده اتکینز شده اند، تعداد دفعات حمله ….