شیر طعم دار

شیر طعم‌دار برای کودکان‌

متخصصان تغذیه مصرف شیر را برای حفظ سلامتی در کودکان توصیه می‌کنند. از طرف دیگر مادران در خیلی از موارد از عدم تمایل به شیر و نارضایتی کودکان نسبت به طعم شیر شکایت دارند. بررسی انجام شده روی کودکان آمریکایی نشان داد، علی‌رغم شکر اضافه شده به شیرهای طعم‌دار، مصرف این نوع شیرها می‌تواند برای کودکان بهتر از عدم مصرف شیر باشد و حتی ممکن است از منظر تغذیه‌ای به اندازه انواع ساده آن نیز سالم باشد.