سبوس برنج

  1. خانه
  2. سبوس برنج

مصرف سبوس برنج سیاه و بهبود بیماری‌های التهابی

دانشمندان شواهدی را ارائه داده اند که بیان می کند برنج سیاه – یک گونه ی کم شناخته شده ای از غلات که غذای اصلی یک سوم از جمعیت جهان نیز می باشد می تواند- به تسکین التهابات ناشی از آلرژیها، آسم و دیگر بیماریها کمک کند.محققین دربررسیهای خود فواید آشکار نشده ی متعددی را در مصرف سبوس برنج سیاه یافتند…