سوخت و ساز در دوران بارداری در زنان چاق

حفظ انرژی در زنان مبتلا به سوءتغذیه در طول بارداری راهکاری برای تامین انرژی مورد نیاز برای رشد جنین است. در حالیکه، زنانیکه قبل از بارداری اضافه وزن دارند

تغییر در انرژی مصرفی در دوران بارداری در زنان چاق

حفظ انرژی در زنان مبتلا به سوءتغذیه در طول بارداری راهکاری برای تامین انرژی مورد نیاز برای رشد جنین است. در حالیکه، زنانی که قبل از بارداری اضافه وزن دارند، ذخایر چربی کافی برای تامین انرژی مورد نیاز در طول دوران بارداری خود را دارند واین فرضیه وجود دارد که در زنان چاق، بدنشان نیازی به استفاده از مکانیسم های ذخیره ی انرژی درطول دوران بارداری ندارد.