رژیم ناموفق

کاهش سوخت و ساز با رژیمهای مکرر

کم نیستند افراد چاقی که سالها با مشکل افزایش وزن مواجهند و بارها رژیم گرفته و دوباره به وزن اولیه برگشته اند. یکی از موضوعاتی که مکررا این افراد برای عدم انگیزه کافی به منظور رژیم مجدد بیان می کنند آنست که در اثر رژیمهای یویویی متابولیسم بدنشان کاهش یافته و دیگر نمی توانند وزن خود را کاهش دهند.