رفتارهای غذایی

  1. خانه
  2. رفتارهای غذایی

آیا مکمل های غذایی بر علیه ما کار می کنند؟

میزان شیوع مصرف مکمل های غذایی نشانگر آنست که استفاده از مکمل های غذایی روند رو به رشدی را طی می کند، این در حالیست که برخی دانشمندان گمان می کنند که چه بسا مصرف مکرر مکمل های غذایی، برای برخی افراد مشوقی برای رفتارهای ناسالم شود.

کنترل رفتارهای غذایی کودکان

با توجه به شیوع روز افزون چاقی در کودکان، کم نیستند والدینی که به‌دنبال راهی برای کنترل وزن فرزندشان از طریق کنترل غذای دریافتی و نیز افزایش فعالیت بدنی آنان می‌شوند. ولی واقعیت آن است که مساله کنترل انرژی دریافتی یا افزایش تحرک بدنی و محدود نمودن تماشای تلویزیون برای خیلی از کودکان به عنوان یک اولویت مطرح نیست. نتیجه این موضوع کنترل وسواس گونه غذای کودکان توسط والدین از یک سو و عدم موفقیت در کنترل وزن فرزندان از سوی دیگر است.