مصرف بی رویه قهوه و چای در دوران بارداری رشد جنین را مختل می نماید

اخیرا مطالعه ای به بررسی ارتباط بین مصرف کافئین (از طریق قهوه و چای) با رشد جنین در هر یک از دوره های سه ماهه بارداری پرداخته است. در این مطالعه ۷۳۴۶ زن باردار شرکت داشتند . میزان دریافت کافئین از طریق مصرف قهوه و چای (در سه ماهه اول و دوم و سوم بارداری) با استفاده از یک پرسشنامه سنجیده شد و رشد جنین به طور مکرر توسط اولترا سوند ارزیابی گردید.