آیا افزایش وزن در میانسالی طبیعی است؟

این تفکر وجود دارد که علت افزایش وزن در میانسالی تغییر سطح هورمون‌هاست و این امری طبیعی و غیر قابل پیشگیری و کنترل می‌باشد. اما واقعیت آن است که تغییرات هورمون‌ها تنها مسئول ۱ تا ۵/۲ کیلوگرم افزایش وزن هستند