ذخیره انرژی

  1. خانه
  2. ذخیره انرژی

سلول های چربی تنها ذخایرغیر فعال انرژی نیستند

آنچه همه ما از سالهای دور می دانیم آنست که بخش عمده ای از کالری اضافی دریافتی در بدن به شکل سلول های چربی ذخیره می شود ، که در شرایط نیاز ابتدا ئا این بافت ها برای تامین انرژی مورد استفاده قرار می گیرند.مطالعات اخیر نشان داده اند که بافت چربی بدن جدا از محل ذخیره ای برای انرژی اضافی ، یک ارگان فعال است که به دیگر بخش های بدن سیگنال های شیمیایی می فرستد .