دریافت انرژی

تاثیر دمای محیط در طول ورزش بر دریافت انرژی

دمای محیط در هنگام ورزش و فعالیت بدنی، میتواند بر دریافت انرژی تاثیر گذارد. نشان داده شده است که انجام ورزش و فعالیت بدنی هنگام غوطه ور بودن در آب سرد، بر دریافت انرژی در وعده های متعاقب بعدی اثر می گذارد.