حساسیت چشایی

  1. خانه
  2. حساسیت چشایی

گیرنده های چربی غیر حساس باعث چاقی

امروزه چاقی و مشکلات مرتبط با آن از منظرهای مختلفی مورد توجه دانشمندان قرار دارد. در این میان برخی دانشمندان به بررسی ارتباط بین حس چشایی و چاقی پرداخته اند. حساسیت چشایی به اسیدهای چرب می تواند بر دریافت غذا و تنظیم دریافت چربی و وضعیت وزن بدن تاثیر گذارد.