تبلیغات تلویزیونی

آگهی های غذایی تلویزیون، و رواج رژیم های غذایی ناسالم

در جامعه امروزی تبلیغات تلویزیونی و بویژه تیلغات مواد غذایی نقش مهمی در الگوی مصرف جامعه دارد. تحقیقات نشان داده است انتخاب مواد غذایی بر اساس تبلیغات تلویزیونی منجر به رواج یافتن رژیم های غذایی نامتعادل و ناسالم می شود.