برنج سفید

  1. خانه
  2. برنج سفید

جایگزینی برنج سفید با برنج قهوه ای و کاهش خطر دیابت

محققین تخمین زده اند که جایگزین کردن ۵۰ گرم از برنج سفید (که حدود یک سوم مصرف نرمال روزانه برنج می باشد) با مقادیر مشابه از برنج قهوه ای سبب کاهش ۱۶ درصدی خطر دیابت نوع ۲ خواهد شد و مشابه آن جایگزینی برنج سفید با غلات کامل مانند گندم و جو، سبب ۳۶ درصد کاهش این خطر خواهد شد.