باکتری های روده ای

  1. خانه
  2. باکتری های روده ای

عوامل محیطی موثر در چاقی (۲)

همانطور که در قسمت قبلی ذکر شد وراثت تنها عامل موثر در ایجاد چاقی نیست. بلکه در شیوع بی رویه چاقی در سال های اخیر، بیش از عامل وراثت، عوامل محیطی ناشی از شیوه زندگی امروزی تاثیرگذار می باشند. لذا شناخت این عوامل برای غلبه بر آن ها و رسیدن به تناسب اندام، لازم است.