روش های درمانی در یبوست

در بسیاری از موارد تغییرات ساده ی شیوه زندگی و رژیم غذایی تان، می تواند به برطرف کردن نشانه های یبوست کمک کنند. همچنین چندین روش جایگزین می توانند آسودگی را فراهم کنند، اگر چه این روش ها به صورت گسترده مورد مطالعه واقع نشده باشند.