مقالات

نوشیدنی های رژیمی و اثر بر اشتها

با تولید قندهای رژیمی که گفته می شود دارای انرژی بسیار کمی هستند این امید وجود داشت که افردی که ذائقه شیرینی دوستی را دارند بتوانند هم از خوردن شیرینی …