در فصل زمستان عناب را فراموش نكنيد

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • #81981
  zahra jamshidi
  مشارکت کننده

  اﮔﺮ در دوران سرماخوردگی از ﺧﺸﮑﯽ ﺳﯿﻨﻪ و ﺳﺮﻓﻪ رﻧﺞ ﻣﯽ‌ﺑﺮﯾﺪ، ﻋﻨﺎب داروی گیاهی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرآﻣﺪی اﺳﺖ. ﻋﻨﺎب دارای ﻟﻌﺎب ﻓﺮاوان، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦc اﺳﺖ. ﻋﻨﺎب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻟﻌﺎب زﯾﺎد، ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻨﻪ و ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺖ. ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻋﻨﺎب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺻﺪا را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه آﺳﻢ و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﻋﻨﺎب آرام ﮐﻨﻨﺪه اﻋﺼﺎب و ﺧﻮاب‌آور اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻋﻨﺎب در اﺷﺨﺎص ﺳﺮد ﻣﺰاج ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎب را ﺑﺎ ﺷﮑﺮ و ﻣﻮﯾﺰ ﺑﺨﻮرﻧﺪ. بهتر اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه با ﻋﺴﻞ ﻣﯿﻞ ﺷﻮد. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﻋﻨﺎب ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ و ﺧﻨﮏ و دور از ﻧﻮر نگهداری ﺷﻮد.

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.