تاثیرات وزن مادر بر نوزاد

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • #75361
  s.samadi
  مشارکت کننده

  مطالعات اخير نشان داده اند كه زياد و كم بودن وزن مادر قبل از بارداري با عوارض بارداري و نوزادي از جمله زايمان زودرس و وزن كم هنگام تولد و يا ماكروزومي همراه است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط بين شاخص توده بدني مادر قبل از بارداري و زايمان زودرس و وزن هنگام تولد انجام شد.
  اينمطالعه هم گروهي در سال 1387 بر روي 576 زن باردار مراجعه كننده به بيمارستان شهيد اكبرآبادي شهر تهران انجام شد. 396 نفر مطالعه را به اتمام رساندند. شاخص توده بدني مادر در اولين ويزيت بارداري (بين هفته 8-12 بارداري) محاسبه و سپس مادران تا زمان زايمان پيگيري شدند. ميزان زايمان زودرس و وزن هنگام تولد نوزادان در بيماران مورد مطالعه يادداشت شد و سپس نتايج آنها در چهار گروه، مادران داراي وزن كم (شاخص توده بدني كمتر از 20 كيلوگرم بر متر مربع)، وزن طبيعي (شاخص توده بدني 9/24- 20 كيلوگرم بر متر مربع)، وزن زياد (شاخص توده بدني 9/29- 25 كيلوگرم بر متر مربع) و چاق (شاخص توده بدني 40-30 كيلوگرم بر متر مربع) مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماريSPSS (نسخه 15) و آزمون هاي تي، آناليز واريانس يك طرفه، كاي اسكوئر، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تحليل ارتباط دو متغير و مدل رگرسيون خطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ميزان p كمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد.
  بيماران 4 گروه از نظر سن، قد، سابقه سقط و شغل تفاوت معني داري نداشتند (05/0>p). از 396 نفر، 21 نفر (3/5%) داراي وزن كم، 198 نفر (50%) وزن طبيعي، 117 نفر (5/29%) وزن بالا و 60 نفر (2/15%) چاق بودند. هيچ مورد چاقي مفرط وجود نداشت. چاقي به طور مثبت با سن بارداري بالاتر (015/0=p=0/213،r) و وزن تولد بالاتر (008/0=p و 361/0=r) ارتباط داشت. به همين ترتيب وزن كم هنگام تولد با وزن كم مادر (041/0=p و 157/0=r) ارتباط داشت. بروز ماكروزومي در افراد چاق بيشتر بود (022/0=p) و شاخص توده بدني به طور مثبت با بروز ماكروزومي ارتباط نشان داد (034/0=p=0/224،r). زايمان زودرس نيز به طور منفي با شاخص توده بدني ارتباط داشت (004/0-=p=0/124 ،r) و زايمان زودرس در زنان با وزن پايين بيشتر مشاهده شد (035/0=p).
  مادران داراي وزن بالا، داراي خطر بالاتري از نظر تولد نوزاد ماكروزوم هستند، در حالي كه خطر نوزاد با وزن كم زمان تولد و زايمان زودرس در مادران داراي وزن پايين بيشتر است.

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.