RE: چرا سلولیت در مرد‌ها تشکیل نمی شود؟

#97234
madjd
مدیرکل

میشه عنوان را به این صورت عوض کرد
چرا سلولیت در مرد‌ان کمتر تشکیل می شود؟