RE: دود سیگار بر شنوایی جنین تاثیر می گذارد

#100764
s.samadi
مشارکت کننده

مرده زایی، سقط خود به خود، مرگ جنین، مرگ در دوران نوزادی و مرگ ناگهانی نوزاد از عوارض دود سیگار بر روی جنین به شمار می رود.