پاسخ به: عوارض ناشی از مصرف زیاد پروتئین

#115419
heidary
مشارکت کننده

در تحقيقي كه در اكتبر سال 2016 منتشر شد، و ريسك بلندمدتي كه اين رژيم ها براي مرگ و مير حاصل از بيماري قلبي و سرطان دارند بررسي شد.

اين تحقيق بر روي 85013 زن با ميانگين سني 49 سال انجام شد. اين افراد هر دو سال با توجه به سبك زندگيشان و رژيم غذاييشان به مدت بيش از بيست سال تحت نظر و بررسي قرار گرفتند.

به ازاي هر 10 درصد افزايش در پروتئين حيواني در رژيم غذايي، 8 درصد افزايش در ريسك مرگ و

مير در اثر ابتلا به بيماريهاي قلبي مشاهده شد.

به ازاي هر 3 درصد افزايش در رژيم پروتئين گياهي در رژيم غذايي، 12 درصد كاهش در ريسك مرگ و مير در اثر ابتلا به بيماري قلبي مشاهده شد