پاسخ به: حالت تهوع؛ نشانه بیماری

#114397
radan
مشارکت کننده

اگر کسی ماده ای سمی یا غذایی مسموم خورده باشد؛ استفراغ تعمدی می تواند با خارج کردن ماده از معده، تا حدود میزان خطر را کاهش دهد. با این حال استفراغ تعمدی راه حل نهایی برای مقابله با دفع مواد شیمیایی یا سموم نیست. همچنین مرکز ملی سموم نیوزیلند (NPC) نیز، استفراغ تعمدی را به عنوان کمک های اولیه برای کسانی که مواد سمی و شیمیایی بلعیده اند؛ پیشنهاد نمی کند.

پیام سلامت